Vlada Kosova (VK) dobila je IDA kredit u iznosu od 20,700,000 € (pritvrednost 25 miliona USD) od Svetske banke za sprovođenje Projekta digitalne ekonomije Kosova (KODE) od 2019. do 2023. Projekat KODE će postići svoje razvojne ciljeve kroz dva glavna niza aktivnosti: (1) proširenje pristupa građana Kosova bržoj i kvalitetnijoj digitalnoj infrastrukturi i (2) podrška građanima Kosova da iskoriste regionalne i globalne mogućnosti digitalne ekonomije (DE), posebno za ostvarivanje prihoda, upotrebu usluga i učenje, čime se pokreće rast DE na Kosovu.

Politika elektronskog komunikacionog sektora – Digitalna agenda za Kosovo 2013–2020 (Politika) je dokument koji je VK usvojila 2013. godine sa doprinosima stručnjaka iz EU. Dokument je izrađen imajući u vidu da je razvoj informacione i komunikacione tehnologije (IKT) dinamičan i brzo menjajući proces u brojnim oblastima javnih i državnih aktivnosti i uspešno uključivanje javnog sektora u podsticanje pozitivnih i minimiziranje negativnih efekata ovog procesa koji bi bili značajan doprinos održivom razvoju informacionog društva.

Svrha politike je definisanje prioriteta, ciljeva i zadataka razvoja IKT-a kako bi se maksimizirale socijalne i ekonomske prednosti koje te tehnologije daju. U dokumentu o politici formulisan je niz aktivnosti dat u obliku Tabele koja uključuje ciljeve, kriterijume za procenu, odgovorne institucije i vremenske okvire za sprovođenje aktivnosti.

Projekat KODE će finansirati kritične osnove potrebne za digitalnu transformaciju i ispunjavanje politika. Omogućiće širokopojasnu infrastrukturu velike brzine i podržati pristup tržištima rada, novim izvorima znanja i javnim uslugama domaćinstvima i institucijama u odabranim ruralnim područjima koja žive bez ovih usluga. Na nacionalnom nivou, Projekat će obučiti i povezati mlade sa online mogućnostima zapošljavanja i poboljšati pristup izvorima znanja, uključujući bolje dostizanje i saradnju sa visokoobrazovnim ustanovama (VOU-ovima).

Razvojni ciljevi projekta

Razvojni ciljevi projekta (RCP) su poboljšati pristup kvalitetnijim i brzim širokopojasnim uslugama u projektnim područjima i online izvorima znanja, uslugama i tržištima rada među građanima, javnim i akademskim institucijama.

Da bi se postigli ovi RCP-ovi, predloženi projekat sastoji se od tri komponente:

  1. Digitalna inkluzija
  2. Digitalni rad i osnaživanje
  3. Podrška sprovođenju projekta

Korisnici projekta

Očekuje se da će projekat za sledeću populaciju projektnih područja ostvariti sledeće koristi: (a) građanima u vidu pristupa brzom širokopojasnom internetu i inicijativi za digitalnu svest; (b) zdravstvenim ustanovama, te osnovnim i srednjim školama. Očekuje se da će projekat za sledeću populaciju na nacionalnom nivou ostvariti sledeće koristi: (c) operaterima mobilne mreže i njihovim klijentima putem kvalitetnijih mobilnih usluga; (d) mladima/nezaposlenima, mladima kroz pristup programu rada online; (e) studentima, istraživačima i osoblju VOU-ova kroz pristup internet mreži GÉANT.

Projekat može posredno ostvariti koristi za druge pojedince, javne institucije i firme. Na primer, integrisanjem proizvodnih i procesnih inovacija neposrednih korisnika projekta (npr. korisnici brze  širokopojasne mreže, korisnici GÉANT-a, itd.) u vlastite ekonomske aktivnosti ili ih iskorišćavajući za stvaranje novih inovacija, zapošljavanjem kod pojedinaca/firmi/u javnim institucijama.

Ključni rezultati

Napredak postignut u okviru predloženog projekta nadgledaće se prema sledećim ključnim pokazateljima uspešnosti projekta (videti Aneks C za detaljan pregled):

  1. Ljudi kojima je obezbeđen pristup internetu;
  2. Javne institucije koje imaju pristup brzom internetu putem Projekta;
  3. Korisnici poboljšanog pristupa u visokoobrazovnim ustanovama širokopojasne mreže putem projekta (žene);
  4. Korisnici komponente 2 koji prijavljuju da su zaposleni.