Vlada Kosova (VK) primila je finansijska sredstva u iznosu od 20,7 miliona evra od Svetske banke za projekat digitalne ekonomije Kosova. Ovaj projekat implementira Ministarstvo za ekonomski razvoj (MER).

Projekat KODE se sastoji od tri ključne komponente:
1.       Digitalno uključivanje
2.       Digitalan rad i osnaživanje
3.       Podrška za sprovođenje projekta

Razvojni cilj projekta (RCP) za Projekat digitalne ekonomije Kosova (KODE) je da poboljša pristup u infrastrukturi visoke i kvalitetnije tehnologije u područjima Projekta i pristup građana, javnih institucija i akademskog sveta informacijama, znanjima i online tržištima rada.

Projekat KODE će biti strukturisan prema tri ključne komponente: digitalno uključivanje, digitalan rad i osnaživanje i podrška za sprovođenje projekta.

Komponenta 1: Digitalno uključivanje. Ova komponenta će finansirati proširenje širokopojasne mreže velike brzine na područjima na Kosovu koje su, prema preliminarnim studijama izvodljivosti, identifikovane kao nepokrivene. Projekat će uključiti finansiranje za (a) zatvaranje praznina koje ometaju proširenje širokopojasne mreže u izabranim ruralnim područjima na Kosovu; (b) poboljšanje sistema upravljanja spektrom na Kosovu, i (c) poboljšanje povoljnog okruženja za digitalnu infrastrukturu kroz tehničku pomoć za MER i telekomunikacionog regulatora (RAEPK).

Komponenta 2: Digitalan rad i osnaživanje. Ova komponenta će finansirati aktivnosti za: (i) obuku mladih bez posla i njihovo povezivanje sa mogućnostima online posla, (ii) povećanje pristupa znanju, informacijama i uslugama kroz: (1) stvaranje NREN-a (Nacionalne mreže za istraživanje i edukaciju) za poboljšanje osvešćivanja javnih institucija, ponovo povezanih prema Komponenti 1, o mogućnostima digitalnog rada; i (iii) podršku za povezivanje Kosova sa mrežom GÉANT.

Komponenta 3: Podrška za sprovođenje projekta. Ova komponenta će finansirati aktivnosti upravljanja projektom (uključujući upravljanje merama za zaštitu životne sredine), fiducijarno upravljanje, strateške komunikacije, funkcije praćenja i kontrole, praćenje i procenjivanje, kao i građansko angažovanje. Ova komponenta će podržati operacije Jedinice za sprovođenje projekta (JSP), kao i njeno institucionalno jačanje, aktivnosti praćenja, kontrole i procenjivanja, obuku za osoblje JSP-a, komunikacije i aktivnosti za građansko angažovanje.

Pored finansiranja osnovnog tima JSP-a KODE-a, koji je uglavnom fokusiran na fiducijarnim funkcijama, upravljanje projektom, praćenja i kontrole, Projekat će uključiti komunikacije sa građanima radi podizanja svesti i prihvatanja raznih aktivnosti KODE-a i za povećanje nivoa zalaganja ciljnih korisnika, ključnih zainteresovanih strana i stanovništva uopšteno.