Komponenta digitalnog rada i osnaživanja podržaće program Youth Online and Upward (YOU) i povećati pristup znanju, informacijama i online uslugama.

Program Youth Online and Upward (YOU)

Potkomponenta programa Youth Online and Upward (YOU) finansiraće pružanje obuke za mlade i njihovu povezanost sa online radnim mogućnostima. Aktivnosti će se prvenstveno odnositi na nezaposlene muškarce i žene sa barem osnovnim znanjem engleskog jezika i barem srednjoškolskim obrazovanjem kako bi se povećala njihova sposobnost za nadmetanje u relevantnim segmentima online rada koristeći računare i pametne telefone. Program će korisnike osposobiti za online rad, uključujući i obavljanje osnovnih usluga koje pružaju IT kao freelanceri. Nadovezaće se na uspesima i lekcijama naučenih iz pilot projekta MER-a Žene u online radu (WoW), finansiranog od Svetske banke i drugih donatora. Planira se osposobljavanje do 2.000 korisnika (što je oko 10x od broja obuhvaćenog u dve faze pilota WoW-a i oko 1/3 ukupnog broja zaposlenih u IKT sektoru na Kosovu), mada ekonomije razmera mogu na kraju omogućiti više učesnika koji imaju koristi od programa. Očekuje se da će kroz ovu obuku korisnici povećati svoju zapošljivost i na lokalnom tržištu IKT-a.

Nacionalna Istraživačka Mreža

Potkomponenta će finansirati: (a) pružanje podrške (i) uspostavljanju Nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) radi poboljšanja pristupa studenata, istraživača i nastavnika visokoobrazovnih ustanova na Kosovu znanju, istraživačkim mrežama i (ii) povezivanju NREN-a na mrežu GÉANT i (b) pružanje podrške za povećanje korišćenja informacija i usluga online za poboljšanje protoka informacija o radnim mogućnostima, ciljane aktivnosti podizanja svesti i razmene informacija u nedovoljno ili nepovezanim područjima koja su identifikovana u pododeljku 1.1 projekta. Drugi tok aktivnosti usmeriće se na povećanje korišćenja online usluga koje poboljšavaju pristup finansijskim uslugama, informacijama i uslugama povezanim sa tržištem rada, nastojeći poboljšati lokalne tokove informacija o radnim mogućnostima (npr. borba protiv percepcije muškaraca koji su neaktivni na tržištu rada da „nema posla“ ili sve većih informacija o mogućnostima porodične nege među ženama). Kroz ove aktivnosti Projekat će slediti prilagođeni pristup s ciljem da dosegne do više žena, što će rezultirati većim brojem korisnica, doprinoseći tako rešavanju postojećeg rodnog jaza u učešću na tržištu rada, a samim tim i u zapošljavanju. Povratne informacije primljene na informativnim sesijama biće upućene JSP-u za naknadne radnje i kao deo okvira za praćenje i evaluaciju (PiE).

Program Digitalne Svesti za Domaćinstva

Očekuje se da će aktivnosti rešiti nedostatke i asimetrije u pristupu informacijama, znanju, uslugama i mogućnostima stvaranja prihoda i zapošljavanja putem digitalnog programa svesti za domaćinstva. Drugim rečima, ova Potkomponenta pretvoriće veze finansirane iz Potkomponente 1.1 u ekonomske mogućnosti kroz bolji pristup tržištima rada i znanju.