Konsultim Publik me Ofruesit e Rrjetit Publik Mobil në Kuadër të Financimit të Infrastrukturës Dixhitale

Konsultim Publik për Zonat e
Bardha të Potenciale në Kuadër të Financimit të Infrastrukturës Dixhitale

Diskutim Publik Lidhur me Kornizën e Menaxhimit Social dhe Mjedisor