Ministria e Ekonomisë përmes Projektit të Ekonomisë Dixhitale të Kosovës (KODE) ka ri-publikuar KËRKESËN PËR SHPREHJE TË INTERESIT për dy pozita pune:

Inxhinier i Infrastrukturës për KREN

Specialist shërbimi për KREN

Konsulentët do të zgjidhen përmes procedurave të Konsulencës Individuale në përputhje me Rregulloren e Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit e Financuar për Projekte Investuese për Mallra, Punë, Shërbime Jo-Konsulence dhe Konsulencë, Korrik 2016, Rishikuar në Nëntor 2017.

Kërkesat për Shprehjet e Interesit dhe Termat e Referencës mund ti gjeni KËTU.

Shprehjet e interesit (CV dhe dokumentet përkatëse) duhet të dorëzohen me e-mail në [email protected], jo më vonë se 6 korrik 2022 në ora 16:00.