Ministria e Ekonomisë përmes Projektit të Ekonomisë Dixhitale të Kosovës (KODE) ka publikuar KËRKESËN PËR SHPREHJE TË INTERESIT për katër pozita pune:

Inxhinier i Infrastrukturës për KREN

Specialist shërbimi për KREN

Konsulent mbështetës dhe edukimi për KREN

Konsulent për marrëdhënie me publikun dhe komunikim për KREN

Konsulentët do të zgjidhen përmes procedurave të Konsulencës Individuale në përputhje me Rregulloren e Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit e Financuar për Projekte Investuese për Mallra, Punë, Shërbime Jo-Konsulence dhe Konsulencë, Korrik 2016, Rishikuar në Nëntor 2017.

Kërkesat për Shprehjet e Interesit dhe Termat e Referencës mund ti gjeni KËTU.

Shprehjet e interesit (CV dhe dokumentet përkatëse) duhet të dorëzohen me e-mail në [email protected], jo më vonë se 16 qershor 2022 në ora 16:00.