Projekti për Ekonominë Dixhitale të Kosovës ka publikuar KËRKESËN PËR SHPREHJE TË INTERESIT për kompani konsulente për prodhimin e video reklamave, video infografike dhe video të ngjarjes, për promovimin e aktiviteteve të projektit që synojnë publikun e gjerë.

Përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Udhëzimet në Rregulloret e Prokurimit për Huamarrësit IPF, 1 korrik 2016.

Kërkesën për Shprehje të Interesit dhe Termat e Referencës mund ti gjeni KËTU.

Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen me e-mail në mzh[email protected], jo më vonë se 12 maj 2022 në ora 16:00 (CET).