Me prezencë të Ministres së Ekonomisë, znj. Artane Rizvanolli, Ministria e Ekonomisë (ME) dhe ARKEP, kanë bërë pranimin e pajisjes së Stacionit Mobil për Monitorim të Frekuencave me të gjitha pajisjet përcjellëse.

E para e ME-së, Ministrja Artane Rizvanolli u shpreh se një ndër vendimet e para të marra si Qeveri në prill të këtij viti, ishte trajtimi i Sistemit Nacional për Monitorimin e Spektrit (SNMS), si projekt me qëllim të mbrojtjes kombëtare.
Pas pranimit, Ministrja Rizvanolli ka vizituar nga afër dhe ka mësuar për detajet e Stacionit Mobil Monitorues Frekuencor, së bashku me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) duke përfshirë kry etarin e bordit, drejtorin e Departamentit për Monitorimin e Spektrit Frekuencor, përfaqësuesit e kompanisë zbatuese (TCI International), përfaqësuesit e projektit si dhe përfaqësuesit e Departamentit të Postë –Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative e Komunikuese (DPTTIK) nga Ministria e Ekonomisë.
Stacioni mobil monitorues do të mundësojë monitorimin e brezeve frekuencore nga 20MHz deri 8.5GHz, të autorizuara nga ARKEP-i në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, me ndihmën e këtij sistemi do të mundësohet identifikimi i interferencave që mund të shfaqen nga përdorimi i brezeve frekuencore nga përdoruesit e autorizuar si dhe identifikimin e shfrytëzuesve të paautorizuar të këtyre brezeve.
Projekti SNMS financohet nga Banka Botërore si pjesë e Projektit për Ekonominë Dixhitale të Kosovës që zbatohet nga Ministria e Ekonomisë, kurse Sistemi SNMS është në zbatim e sipër për nevojat e ARKEP.