Forma per ankesa

1. Informatat e Ankuesit (Ky informacion është i domosdoshëm. Identiteti i ankuesit do të mbahet konfidencial nëse kërkohet nga personi. Ankesat anonime do të pranohen do të regjistrohen dhe do të merren në konsideratë, por nuk do të marrin përgjigje për shkak të informacionit të munguar se kujt ti dërgohet përgjigja.)

Titulli:
Ju lutem tregoni mënyrën e preferuar që dëshironi të kontaktoheni:
A kërkoni që identiteti juaj të mbahet konfidencial?

2. Informacion mbi Përfaqësuesin e Autorizuar (Nëse ka). (Nëse Përfaqësuesi i Autorizuar nuk është vetë Ankuesi, nevoitet emri i plotë në mënyrë që të sigurohet transparenca).

Titulli:

3. Informata mbi Projektin

4. Ankesa

5. Përpjekjet e mëhershme për të zgjidhur Ankesën

(a) A keni dërguar më herët një ankesë nëpërmjet Mekanizmit për Shqyrtimin e Ankesave të Projektit?